Hur står sig den bil du vill ha mot andra bilar på marknaden med avseende på klimatpåverkan? För att svara på den frågan har vi introducerat Klimatindex.

Klimatindex ska inte ses som en faktisk sanning för all framtid utan som en fingervisning om hur just en enskild bil placerar sig på stegen jämfört med andra bilar om du skulle köpa den bilen just nu och tanka den med drivmedlet som finns på marknaden.

Testkörning i laboratorium ger bilens förbrukning och utsläpp

Alla bilar på marknaden idag är testkörda i ett laboratorium för att mäta bilarnas bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Vid de här testerna används en standardiserad körcykel och ett standardiserat labb-bränsle till bilen, exempelvis bensin, diesel eller E85. Vidare mäts enbart koldioxidutsläppen vid avgasröret. Utvecklingen på drivmedelssidan går däremot framåt hela tiden. Mängden inblandning av förnybart innehåll ökar i den bensin och diesel du hittar i pumpen på många tankstationer idag jämfört med förr. Diesel blandas med förnybart framställd diesel från tallolja och rapsolja, bensin med etanol för att nämna några exempel. Likaså räknar vi nu med koldioxidutsläppen över hela livscykeln för drivmedlen.

Redovisning från drivmedelsleverantörer ger drivmedlets klimatpåverkan över hela livscykeln

Drivmedelsleverantörerna måste varje år redovisa innehållet i deras drivmedel under året och dess klimatpåverkan. Med hjälp av genomsnittliga värden för föregående år har vi räknat ut hur bilens klimatpåverkan ser ut i vardagsbruk i förhållande till alla andra bilar på marknaden. Skalan är relativ och rangordnar bilarna utifrån klimatpåverkans storlek. Den bil i vår databas som har absolut minst klimatpåverkan per hundra kilometer får värdet hundra och de med mest påverkan får värdet noll.

För att skalan ska vara relevant för vanliga konsumenter har bilar med extrem klimatpåverkan på grund av väldigt starka motorer men som står för en mycket liten del av marknaden givits värdet noll för att inte skalan ska bli skev (ca. 100 bilar av totalt över 50 000 bilar).

Laddhybriders klimatindex beräknas efter räckvidd på el

För att alla bilar ska kunna jämföras med varandra har vi även beräknat klimatindex för bilar med el som drivmedel, elbilar och laddhybrider. Här sker utsläppen av koldioxid även vid produktionen av el och klimatpåverkan sker då även på andra sidan vägguttaget så att säga. Laddhybrider har olika räckvidd på el vilket gör att procentuell fördelningen mellan el- och förbränningsmotor varierar. Bilsvar beräknar laddhybriderna med en drift som är enligt körcykelns viktade värde för el respektive bensin eller diesel för varje modell. Det innebär att en laddhybrid med en lång räckvidd på el får en större större andel el som bränsle i sin beräkning än en med låg. Detta för att stämma överens med verklig vardaglig drift. För el som drivmedel följer vi EU:s krav på redovisning av utsläpp vid eltillverkning.

Primärt drivmedel styr

Alla bilar har givits sitt klimatindex utifrån det drivmedel som angivits som primärt drivmedel vid testkörningen. Det gör att till exempel två bilar som har möjlighet att köras på E85 kan få olika klimatindex beroende på om tillverkaren angett bensin eller E85 som primärt bränsle vid testningen, även om de har identiska motorer.

Klimatindexberäkningen kommer att räknas om varje år när alla drivmedelsleverantörer har redovisat till Energimyndigheten vad deras "pumpbränslen" innehåller och vilken deras klimatpåverkan är. Det nya indexet kommer självklart också att påverkas av de nya bilar som tillkommit sedan senaste beräkningen men även vilka som plockats bort då databasen bara sträcker sig tolv år bakåt.

Endast bilens driftsfas ingår, ej tillverkning och skrotning

I klimatindexberäkningen tas enbart hänsyn till den klimatpåverkan som en bil bidrar med under driftsfasen. En bils totala klimatpåverkan är också beroende av de utsläpp av växthusgaser som uppstår vid tillverkning och skrotning, vilket inte vägs in i indexeringen. Elbilar och laddhybrider med batterier har generellt sett en större klimatpåverkan vid tillverkningen än andra bilar.

Inblandningen av förnybart skiljer sig åt mellan olika drivmedel och det går som konsument att välja att tanka drivmedel som har högre inblandning av förnybart än vad vi har använt i klimatindexeringen. Som exempel kan en gasbil tankas med 100 procent biogas, vissa dieselbilar med 100 procent HVO.

Mer om pumpbränslen i Sverige och deras sammansättning kan du läsa på Energimyndighetens webbplats.

Fakta

Så här stora var utsläppen för olika drivmedel som ett medelvärde för samtliga leveranser under 2018. Utsläppen är även beräknade med ett livscykelperspektiv.

Diesel MK1: 77,2 g CO2/MJ eller 278 g CO2/kWh
FAME: 32,1 g CO2/MJ eller 116 g CO2/kWh
HVO: 8,8 g CO2/MJ eller 32 g CO2/kWh
Bensin MK1:      90,2 g CO2/MJ eller 325 g CO2/kWh
E85: 48,5 g CO2/MJ eller 175 g CO2/kWh
Fordonsgas: 16,3 g CO2/MJ eller 59 g CO2/kWh
El: 13 g CO2/MJ eller 47 g CO2/kWh