Klimatindex presenteras som ett nummer på en skala från 1 till 100. Ju högre värde desto bättre. Ett klimatindex på till exempel 80 innebär att bilen har lägre klimatpåverkan än 80 procent av bilmodellerna som finns i databasen. Den bil som har minst klimatpåverkan per hundra kilometer får värdet hundra och den med mest påverkan får värdet noll.

Bilens klimatindex är något som kan variera över tid i takt med att nya bilar kommer ut på marknaden och att drivmedlen förändras. Klimatindex är därför inget värde som stämmer för all framtid, utan är tänkt att ge en fingervisning om hur en enskild bil förhåller sig till övriga bilar på marknaden just nu.

Så beräknas klimatindex 

Klimatindex beräknas utifrån hur mycket koldioxid per mil som bilen släpper ut. Utgångspunkten är den bränsleförbrukning som biltillverkaren anger kombinerat med utsläppen från de drivmedel som finns på marknaden. Drivmedelsleverantörerna måste varje år redovisa innehållet i deras drivmedel och dess klimatpåverkan. I beräkningen för klimatindex används genomsnittliga värden för föregående år. Bilens koldioxidvärde läggs i en lista och placeringen på listan ger klimatindex, som alltså visar hur bilens klimatpåverkan ser ut i förhållande till andra bilar på marknaden. 

Bilens förbrukning och utsläpp 

Innan nya bilar släpps på marknaden testkörs de för att mäta bränsleförbrukning och avgasutsläpp. I testerna används en standardiserad körcykel och ett standardiserat laboratoriebränsle, till exempel bensin, diesel eller E85. Anledningen att man använder standardiserat bränsle är att det ska gå att jämföra olika bilars utsläpp över tid.  

När vi beräknar bilens klimatindex utgår vi från de bränslen som finns på marknaden. Eftersom till exempel ingen diesel är 100 procent fossilfri idag innebär det oftast att bilens koldioxidutsläpp blir lägre än vad biltillverkaren har angett. Däremot kan bilen dra mer bränsle än vad tillverkaren har angett, då diesel som blandas med biobränsle innehåller en mindre energimängd än den laboratoriediesel som används vid testkörningen. 

Drivmedel utvecklas hela tiden 

Utvecklingen av drivmedel går framåt hela tiden, och inblandningen av biobränsle i fossila bränslen ökar årligen. Diesel kan till exempel blandas med biobränsle från tallolja och rapsolja, bensin med etanol och biobensin.  

Värdena för de olika bränsletyperna som används i klimatindexberäkningarna tar hänsyn till bränslets koldioxidutsläpp under hela livscykeln, det vill säga tillverkning, transport och förbränning i motorn.  Det görs för att säkerställa att koldioxidutsläppet från biobränslen alltid är minst 50 procent mindre, jämfört med en fossil motsvarighet.  

Inblandningen av biobränslen skiljer sig åt mellan olika drivmedel och du kan välja att tanka drivmedel som har högre inblandning av biobränsle än vad vi har använt i klimatindexeringen. Som exempel kan en gasbil tankas med 100 procent biogas och vissa dieselbilar med 100 procent HVO. 

Mer om pumpbränslen i Sverige och deras sammansättning på Energimyndighetens webbplats. 

Primärt drivmedel styr klimatindex  

Alla bilar får sitt klimatindex utifrån det drivmedel som tillverkaren har angett som primärt drivmedel vid testkörningen. Det gör att till exempel två bilar som har möjlighet att köras på E85 kan få olika klimatindex beroende på om tillverkaren angett bensin eller E85 som primärt bränsle vid testningen, även om de har identiska motorer. 

Klimatindex tar inte hänsyn till tillverkning och skrotning av bilen 

I klimatindexberäkningen tas enbart hänsyn till den klimatpåverkan som en bil har under driftsfasen. En bils totala klimatpåverkan är också beroende av de utsläpp av växthusgaser som uppstår vid tillverkning och skrotning, vilket inte vägs in i indexeringen.  

Så beräknas klimatindex för laddhybrider 

I Bilsvar beräknar vi även klimatindex för bilar med el som drivmedel, elbilar och laddhybrider. För bilar som körs på el sker koldioxidutsläppet inte under driften utan vid produktionen av elen.  Elens klimatpåverkan beräknas enligt regler som är gemensamma för alla länder inom EU.  

Olika modeller av laddhybrider har olika räckvidd på el, vilket innebär att du kan köra olika långt på el innan förbränningsmotorn tar vid. En laddhybrid med lång räckvidd på el får en större andel el som bränsle i sin beräkning, vilket innebär att bilens klimatindex oftast blir högre och därmed även bättre i förhållande till övriga bilar.  

Klimatindex omräknas varje år 

Klimatindexberäkningen räknas om varje år när alla drivmedelsleverantörer har redovisat till Energimyndigheten vad deras pumpbränslen innehåller. Klimatindex påverkas också av att nya bilar tillkommer, och att bilar som blir äldre än 12 år tas bort från databasen. 

Nedan visas utsläppen för olika drivmedel som ett medelvärde för samtliga leveranser under 2020. Utsläppen är beräknade med ett livscykelperspektiv. 

 

Diesel MK1: 75,7 g CO2/MJ eller 273 g CO2/kWh
FAME: 32,9 g CO2/MJ eller 118 g CO2/kWh
HVO: 20,4 g CO2/MJ eller 73 g CO2/kWh
Bensin MK1:      89,1 g CO2/MJ eller 321 g CO2/kWh
E85: 48,6 g CO2/MJ eller 175 g CO2/kWh
Fordonsgas: 12,6 g CO2/MJ eller 45 g CO2/kWh
El: 13,0 g CO2/MJ eller 47 g CO2/kWh