Du kan framföra synpunkter till oss eller begära att få material tillgängliggjort

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss på: konsumentverket@konsumentverket.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss om du önskar material som undantagits enligt lagens 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, i andra format. Vi kommer då bedöma om vi kan möta din förfrågan. Du kontaktar oss på: konsumentverket@konsumentverket.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet för lagen. Om du upplever brister i Konsumentverkets sätt att följa lagen kan du anmäla det till DIGG. Du hittar information om hur du gör en anmälan på DIGG:s webbplats:
Anmäl bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är lanserad i sin nuvarande form i september 2020. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A-AA nivå. Brister redovisas nedan under rubriken "Hur tillgänglig är webbplatsen?".

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte allvarligt påverkar användning eller faktiska funktioner på webbplatsen. På webbplatsen finns av oss följande kända brister.  

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende

Vissa visuella markörer som används för att tydliggöra innehållsdelar har för låg kontrast mellan text och bakgrund. Vi kommer att se över dessa i kommande uppdateringar.

Det förekommer färgplattor som har för låg kontrast mot bakgrunden. De påverkar inte på ett avgörande sätt läsbarheten eller hanteringen av sidan. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar.

Allmänna brister

På en del sidor kan det förekomma klickbara element som saknar alternativ text. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar. 

På sidan som visar upp sökresultat kan det förekomma filtreringar som saknar alternativ text. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar.

Bilder som visas upp i sökresultat saknar alternativ text. Eftersom bilderna i databasen tillhandahålls av tredje part, kan Konsumentverket inte garantera att detta åtgärdas.

Vid användande av talsyntes kan vissa detaljer i ett sökresultat få en felaktig uppläsning på grund av varierande språk och förkortningar. Eftersom databasen tillhandahålls av tredje part kan Konsumentverket inte garantera att detta åtgärdas. Vi kommer ta hänsyn till denna brist inför framtida upphandling av dataleverantör. 

Hur har vi testat webbplatsen?

Testerna har genomförts av Konsumentverket genom självskattning  (intern testning) med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet. Tester utförda av användare med funktionsvariationer har inte utförts på den här webbplatsen. Webbplatsen har heller inte genomgått webbtillgänglighetsgranskning utförd av webbtillgänglighetskonsult.